Aplike pou benevol

Ou vle bay tan, ou vle rantre nan group volontè nou yo nan zafe sekou popilè? Ranpli fòm lan.

Fòmilè

Doktè pa'w

Byen vit jwenn yon doktè oswa dantis epi fè yon randevou gratis sou entènèt nan selman yon klik!

Doktè pa'm

Don

Fè yon don se pèmèt nou entèvni pi vit posib nan ka ijans, anvan nou jwenn finansman poun ede.

Fè yon don

Rele +(509) 40394423

Ou vle antre nan yon gro projè kap kontwi? Pou aplike : klike nan lyen anba a pouw k vin manb.

Vini jwenn nou!

HaitiDocteur

Bezwen yon randevou medikal? Jwenn doktè ou sou HaitiDocteur epi fè yon randevou sou entènèt.

Tout rendevou ou konn bliye ak mal note sa fini : HaitiDocteur voye pou ou pa email ki konfime rendevou ou an ak tout enfomasyon sou rendevou ou a. Wap jwenn yon SMS ki pou enfome ou 24trè avan randevou ou an.

  •  Kadyolog
  •  Neroloji
  •  Oftamolog
  •  Pedyat
  •  Espesyalis poumon
  •  Dantis
  •  Dèmatolog
  •  Chiriji
Li Plis

Projè an Kou

Pran randevou sou entenet la

wap gen aksè ak tout ak tout enfomasyon sou randevou emenm enfomasyon sou doktè pa'w la.

Aksede ak espas pasyan

Depi nan espas pasyan pa'w la wap jwenn istorik totu randevou ou yo ak enfomasyon sou doktè ou te konsilte yo.

Ou se profesyonel lasante ?

Aplike pou sistèm randevou an! Dekouvri kouman sistèm HaitiDocteur an pwal sinplifye laviw.